NRO subsidie voor LessonStudyNL

Het consortium LessonStudyNL heeft een NRO subsidie Formeel en Informeel Leren gehonoreerd gekregen. De titel van het onderzoek luidt: ‘Validering en waardering van Lesson Study als mengvorm van formeel en informeel leren in de Nederlandse context’. Startdatum is 1 juni 2017.

Hieronder de samenvatting van het voorstel:

Lesson Study (LS) is een in Nederland relatief nieuwe professionaliseringsbenadering voor docenten in zowel po, vo, mbo als ho. LS is rond 1900 ontstaan in Japan, verbreidt zich sinds een jaar of 15 over de wereld en ook in Nederland. In een LS ontwerpt een team docenten een ‘onderzoeksles’ op basis van een onderwijs- /leerprobleem, observeert deze les ‘live’, en verzamelt gegevens die gezamenlijk geanalyseerd worden om het leren van leerlingen te verbeteren.
 

LS is te typeren als een mengvorm van formeel en informeel leren. Formeel, omdat LS als professionaliseringsactiviteit doelbewust gepland en georganiseerd wordt. Informeel, onder andere omdat vragen uit de eigen onderwijspraktijk van de docenten inhoud en doelen van een LS bepalen. LS kenmerkt zich verder door samenwerking, onderzoek, en leerlinggerichtheid, kenmerken die in hoge mate overeenkomen met die van effectieve professionalisering (Van Veen et al , 2010). LS is daarmee een in theorie zeer krachtige professionaliseringsaanpak.
 

In dit onderzoek staat de vraag centraal of en hoe LS als mengvorm van formeel en informeel leren gevalideerd en gewaardeerd kan worden. Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende drie deelvragen, op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data:
1. Hoe draagt LS bij aan de kwaliteit van het werk van docenten?
2. Hoe leren docenten via LS?
3. Hoe draagt begeleiding bij aan het LS-proces?
 


Geplaatst op 21 maart 2017