Posters Holland Dag

Voor de Holland dag zijn posters zowel in het Nederlands als in het Engels ingediend. De Nederlandse staan bovenaan, scroll naar beneden voor de Engelstalige.

Nederlandstalige posters

Lesson study als afstudeerproject in de tweedegraads lerarenopleiding

C.G. van Beuningen, D. Knezic, Hogeschool van Amsterdam

De tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) stellen zich tot doel studenten op te leiden tot reflectieve en innovatieve leraren (Kragten, 2016): professionals die in staat zijn kritisch te reflecteren op hun eigen handelen (vgl. ‘reflective practitioner’, Schön, 1987) en zich te blijven ontwikkelen in hun beroep, zodat ze zich staande kunnen houden in verschillende en veranderende beroepspraktijken. Wanneer relevant baseert de leraar zijn reflectie en innovatie op onderzoek. Reflectieve en innovatieve leraren moeten dan ook beschikken over instrumentele onderzoekende houdingen en vaardigheden (Enthoven & Oostdam, 2014). Of studenten zich ontwikkeld hebben tot reflectieve en innovatieve professionals, wordt in de tweedegraads opleidingen getoetst op basis van een afstudeeronderzoek; van studenten wordt verwacht dat zij een praktijkgericht onderzoek opzetten en uitvoeren op de stageschool. In deze afstudeeropdracht heeft onderzoek dus geen instrumentele functie, maar is het een doel op zich. Hiermee ontstaat een gebrek aan alignment tussen het doel van de HvA-lerarenopleidingen professionals af te leveren die beschikken over instrumentele onderzoeksvaardigheden en een toetsvorm die van studenten vraagt zich de rol van onderzoeker aan te meten. Om dit gebrek aan alignment op te heffen, hebben de presentatoren van deze poster in studiejaar 2018-2019 een pilot geïnitieerd binnen vier HvA-lerarenopleidingen, waarin het afstudeeronderzoek wordt vervangen door een lesson-studyopdracht. Studenten voeren in teams van 4-5 docenten-in-opleiding een vakdidactisch georiënteerde lesson study uit en rapporteren individueel over de leeropbrengsten van het traject. De lesson-studyaanpak sluit goed aan bij de door de opleidingen beoogde doelen: reflectie en innovatie staan in de lesson study centraal en worden gevoed door onderzoekende elementen (verkenning van literatuur; verzameling en analyse van data uit bv. observaties en interviews). Inmiddels zijn de eerste lesson-studytrajecten binnen de pilot afgerond en ervaringen van zowel opleiders als studenten zijn overwegend positief. Beide groepen benoemen belangrijke voordelen van deze afstudeeropdracht ten opzichte van het ‘traditionele’ afstudeeronderzoek, bijvoorbeeld: de opdracht sluit beter aan bij de praktijk(behoeften) van studenten, studenten kunnen makkelijker een koppeling maken tussen theorie en praktijk, ze ervaren een grotere mate van autonomie en vinden de opdracht relevant voor hun verdere professionele ontwikkeling. In deze posterpresentatie lichten we de opzet van de pilot verder toe en presenteren we de bevindingen uit een eerste evaluatieronde. Ook leggen we graag enkele knelpunten voor aan de aanwezige collega’s.

Referenties

Enthoven, M., & Oostdam, R. (2014). De functie en zin van praktijkgericht onderzoek door studenten van educatieve hbo-opleidingen. VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 35(3), 47-60.

Kragten, M. (2016). De reflectieve en innovatieve leraar. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass

 

 

De kunst van het kijken. Lesson Study in het basisonderwijs

Espeldoorn-Finke, M, Expertis Onderwijsadviseurs

Doel: Leraren leren betere lessen te geven door gericht leerlingen te observeren. Praktijk: Vanuit een onderzoekende houding denken leraren in een Lesson Study team samen na over ‘Wat wil ik weten over het leren van mijn leerlingen en wat kan ik in een volgende les misschien anders of beter doen.’ Door Lesson Study leren leraren door een andere bril te kijken naar hun eigen lespraktijk. De reacties van de leerlingen tijdens en na de onderzoeksles zijn daarbij van groot belang (Dudley, 2012). Door je te concentreren op een ‘case-pupil’ of ‘voorbeeldleerling’ krijg je als leerkracht meer zicht op de leerbehoeften van de deze leerling. Wat belemmert of stimuleert juist het leren? Ken je je leerlingen wel goed genoeg? Reageren de leerlingen wel zoals je had verwacht? Welke feedback geven leerlingen over de aanpak tijdens de les? Leerlingen observeren is een bijzondere vorm van waarnemen en een doelgerichte activiteit oftewel een vorm van onderzoek doen (Janson en Memelink, 2005). Het observeren van leerlingen en de discussies over deze observaties dagen leraren uit om de professionele dialoog met elkaar te voeren over het leren van leerlingen. Leerkrachten kijken met ‘verse’ ogen naar leerlingen en scherpen hun didactisch repertoire verder aan. Deze professionele dialoog over het leren van leerlingen is een ervaring die je alle leraren gunt. In deze presentatie delen wij ervaringen en voorbeelden hoe het observeren van leerlingen leerkrachten kan helpen om de lessen beter te maken. Relevantie: Leraren leren door een andere bril te kijken naar hun eigen lespraktijk om die te kunnen begrijpen en veranderen. Vanuit een onderzoekende houding gaan leraren op zoek naar inzichten die hen kunnen helpen om betere lessen te geven. Conclusie: Leerlingen doelgericht observeren en interviewen is een middel om leraren kritisch te leren reflecteren. De uitkomsten van de observaties en gesprekken leiden tot verdere professionalisering. Het levert leraren nieuwe inzichten op die effect hebben op hun dagelijks lesgeven. Discussie Hoe kunnen we bereiken dat leraren: observaties van leerlingen benutten om het lesgeven te verbeteren? hun dagelijkse lespraktijk onderzoeken? kritisch reflecteren in een professionele dialoog?

Referenties

Dudley (2012). Lesson study development in Engeland: from school networks tot national policy. International journal for Learning studies, 1, 85-100

Janson, D. J., & Memelink, D. J. (2005). Observeren kun je leren. Baarn: HBuitgevers

 

 

Lesson Study op OBS De Ontdekking in Almere

Lourens van der Leij, Windesheim Flevoland

Rekenen in drie groepen 6 en drie groepen 7

- op een basisschool met bijna 1200 leerlingen - waar kinderen en teamleden hun talenten kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord en excelleren binnen de eigen mogelijkheden - waar teamleden zich samen ontwikkelen door informeel leren

Een leerervaring op verschillende niveaus:

- leerlingen - team - school - bestuur - lesson study begeleiders - onderzoekers

 

 

Verbeteren van de sociale dynamiek met Lesson Study

Wilma Jongejan, Tirza Bosma en Jeroen Pronk, VU Amsterdam

Lesson Study wordt traditioneel gebruikt om de pedagogische vaardigheden en pedagogische kennis van leraren te verbeteren. In deze studie verschuift de focus naar het interpreteren en ingrijpen in sociale dynamiek, waardoor de toepasbaarheid in educatieve contexten wordt verbreed.

Scholen zijn immers in het voortgezet onderwijs (VO) verplicht de sociale veiligheid in hun klassen te waarborgen en op te treden bij knelpunten in de sociale klassendynamiek (pesten). Leraren zijn echter vaak maar in beperkte mate op de hoogte van deze klassendynamiek en ervaren handelingsverlegenheid. In dit onderzoek staat de vraag centraal of het deelnemen aan Lesson Study (LS) en het gebruik van een diagnostische e-tool voor de pestdynamiek in schoolklassen (PestPlotter) de competentie van leraren versterkt. De verwachting is dat ze beter in staat zullen zijn knelpunten in de sociale dynamiek te signaleren en interventies te ontwerpen.

Leraren die deelnemen aan deze interventie LS (N=20) worden vergeleken met een vergelijkbare controle conditie op de competentie bij het diagnosticeren en ingrijpen in de sociale dynamiek in de klas (leraren), tevens worden veranderingen in het sociale klimaat in de klas (leerlingen) gemeten.

We zullen de eerste resultaten op de conferentie presenteren en de inzet van LS op het thema sociale veiligheid bediscussiëren.

Engelstalige posters

Becoming a Lesson Study facilitator: a good practice!

Zwanie van Rij, Saskia Tuenter, Rijksuniversiteit Groningen

In this good practice we present the process of training eleven secondary school teachers in the North of the Netherlands to become facilitators of Lesson Study. We share the learnings, insights and materials we developed during this training program. By doing so we aim to give colleagues insight in and hands on tools for establishing Lesson Study as a sustainable way to contribute to the professionalization of teachers. Background Facilitating Lesson Study seems beneficial to maximize the learning of the participants (Lewis, J.L. 2016). However, supervising a Lesson study team in a Dutch context proofs to be challenging (De Vries, Verhoef & Goei, 2016). Teachers in Western countries mostly work individually in their classrooms and do not often discuss their experiences nor work collaboratively. Therefore, whenever teachers start working with Lesson Study a change in mindset and developing specific skills is often needed. For that reason, in the Netherlands, the consortium Lesson Study NL (https://lessonstudynl.nl/) recommends schools to assign facilitators to supervise Lesson Study teams and developed a Lesson Study facilitators training for this purpose. Goal of the Lesson Study facilitator training External Lesson Study facilitators (from the university teacher training institutes) train Lesson Study facilitators how to enhance teacher learning during Lesson Study. By training facilitators working at schools, we support schools to be self-sufficient by creating in-house expertise on facilitation and enable schools to sustain Lesson Study as an organizational routine. Training The participants are Dutch teachers (primary, secondary, higher education) who have been actively performing in at least one Lesson Study cycle themselves under supervision of a Lesson Study facilitator. The learning objectives of this training are gaining knowledge and understanding of the Lesson Study process and its backgrounds, enhancing Lesson Study experience, facilitating skills, and developing team-coaching skills. We highlight theory and practice of Lesson Study and all facets of the five roles of the facilitator (De Vries, Verhoef & Goei, 2016. After three full days of training, participants start supervising a Lesson Study team at their school. During this process, participants meet regularly (at least three times) during four months for intervision meetings. At these meetings, they also acquire hands-on knowledge and skills about supervising a Lesson Study team. At the end of the training, the participants receive a certificate with which Lesson Study NL accredits them.

References

Allen, D., & Blythe, T. (2004). The Facilitator’s Book of Questions: Resources for Looking Together at Student and Teacher Work. Teachers College Press.

De Vries, S., Verhoef, N.C., & Goei, S.L. (2016). Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs [Lesson Study: a practical guide for education]. Apeldoorn/Antwerpen. Garant.

Lewis, J.M. (2016). Learning to lead, leading to learn: How facilitators learn to lead lesson study. Zdm, 48(4), 527-540

 

 

Lesson Study Effectiveness for Teachers’ Professional Learning A Best Evidence Synthesis

Willems, I.S.K.W., University of Antwerp

Purpose - This review aims to gather evidence for the effectiveness of LS for teachers’ professional learning (TPL)

Methodology - A systematic review of relevant papers published between January 2010 and April 2018 was performed. To accomplish the best evidence synthesis, relevant studies were selected based upon well-chosen keywords and inclusion criteria. Afterwards, the quality of the remaining studies was assessed by using a critical appraisal checklist combined with a strength and weakness analysis. Data sources included relevant articles identified through digital searches on ERIC and WoS, as well through snowball sampling and personal contacts. A total of five studies meeting inclusion criteria were retained for this review (Figure 3).

Findings - The five retained studies provide significant evidence for the positive effects of LS in terms of knowledge (Mutch-Jones et al., 2012), skills (Chizhik et al., 2017; Lewis et al., 2017), teaching behaviour (Schipper et al., 2018) and beliefs (Lewis et al., 2015; Schipper et al., 2018) (Table 2). Conclusions - Addressing the period 2010-2018, the current review is a best evidence synthesis that contributes to the literature by providing a systematic review of studies which all use well- controlled designs to demonstrate the effectiveness of LS for TPL. Valuable new insights into the effects of LS on teachers’ learning process are: to map TPL, LS is usually combined with a conceptual framework; LS can be implemented in all levels of education and is effective both for teachers and teacher candidates (Table 1). Future directions – We advise future researchers to refine and operationalize the constructs for measuring TPL. Beside this operationalization, LS research must identify circumstances and conditions for collective and individual learning among teachers, teacher candidates and students. Indeed, the current review focuses on how LS affects TPL, while the ultimate aim of LS is to improve student achievements through the effectiveness of professional teacher development. Despite the many positive classroom experiences and the sufficient evidence of the effectiveness of LS provided worldwide in small qualitative research, there is still a lack of significant evidence. While acknowledging the complexity and associated challenges of performing well-controlled and well-implemented long-term studies that map the impact of LS on their educational context, we believe that researchers and governments should invest in this kind of long term research.

References

Chizhik, E. W., Chizhik, A. W., Close, C. & Gallego, M., (2017). SMILE (Shared Mentoring in Instructional Learning Environments): Effectiveness of a Lesson-Study Approach tot Student-Teaching Supervision on a Teacher-Education Performance Assessment. Teacher Education Quarterly, 44(2), pp. 27-47.

Desimone, L., (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational Researcher, 38(3), pp. 181-199. Lewis, C. & Hurd, J., (2011). Lesson Study step by step: How teacher learning communities improve instruction. Portsmouth, NH: Heinemann.

Lewis, C. & Perry, R., (2015). A randomized trial of lesson study with mathematical resource kits: Analysis of impact on Teachers’ beliefs and learning community. In: J. A. Middleton, J. Cai & S. Hwang, red. Large-Scale Studies in Mathematics Education. Switzerland: Springer International Publishing, pp. 133-158.

Lewis, C. & Perry, R., (2017). Lesson Study to Scale Up Research-Based Knowledge: A Randomized, Controlled Trial of Fractions Learning. Journal for research in mathematics education, 48(3), pp. 261-299.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D., (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PloS Med, 6(7).

Mutch-Jones, K., Puttick, G. & Minner, D., (2012). Lesson Study for Accessible Science: Building expertise to improve practice in inclusieve science classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 49(8), pp. 1012-1034.

Schipper, T., Goei, S. L., de Vries, S. & van Veen, K., (2018). Developing teachers’ self-efficacy and adaptive teaching behaviour through lesson study. International Journal of Educational Research, pp. 109-120.

 

 

Participation@Lesson Study: out of intention behaviour is born

Steven Mannens, Lesson Study Vlaanderen

Although Lesson Study is a powerful method for teachers’ professionalisation with many effective and sustainable characteristics of professional development (de Vries, Roorda, & van Veen, 2017), in Flanders it’s hard getting teachers involved. For sure the method is rather new in Flemish schools, school advisors of POV (an educational office in Flanders) notice that Flemish teachers are reluctant to participate. Intentions to perform a kind of behavior are playing a central role in the actual behavior (Ajzen, 1991). Thus, intentions to participate in Lesson Study are a major predictor to the actual participation. Therefor a multimethod research is used to find out which (individual) factors are affecting teachers’ intentions to participate in Lesson Study. The research took place in a secondary vocational school in Flanders (N = 37). Research about Lesson Study in Flanders is scarce, insights into (individual) factors affecting teachers’ intentions to participate in Lesson Study could help out school advisors implementing Lesson Study. First, the results show that the majority (more than 50%) of the respondents are moderately positive about participation in Lesson Study. Teachers who are more autonomous motivated for professional development have a higher intention to participate in Lesson Study. Teachers up to 10 years of experience in education are showing a higher intention. Teachers who previous participated more in professional development show also a higher intention. Second, the results show that environmental factors affecting teachers’ intentions to participate in Lesson Study are influencing individual factors. All of the respondents say that time is a big issue. Time is not only the duration of Lesson Study cycle. It is also having a lack of time; teachers are feeling a huge working load. They also mentioned teacher collaboration in Flemish schools as a challenge. And they mentioned the absence of a professional culture in the school. Further research is recommended to find positive answers to the obstructing factors.