Onderzoek 'Effecten van Lesson Study op handelen en competentiebeleving van docenten' (WH, RUG)

Via Lesson Study kunnen leraren cycli doorlopen van collectief lessen voorbereiden, uitvoeren, live observeren en evalueren. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe dit het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs beïnvloedt, specifiek gericht op het omgaan met verschillen.

Praten over zaken waar men in de lessen tegen aanloopt, het gezamenlijk bestuderen van onderzoek en lesmateriaal, het ‘live’ bij elkaar observeren, en elkaar van feedback voorzien, kunnen het professioneel handelen in onderwijsomgevingen optimaliseren.

Maatschappelijke relevantie

Dit onderzoek is relevant voor de Nederlandse onderwijspraktijk aangezien er nog weinig onderzoek is verricht naar Lesson Study in de Nederlandse context. Door te onderzoeken wat voor effect deze benadering heeft op de wijze hoe leraren omgaan met verschillen tussen leerlingen, wordt een bijdrage geleverd aan beter onderwijs.

Doel

Niet alleen het effect van Lesson Study op het pedagogisch-didactisch handelen staat centraal, maar er wordt ook onderzocht hoe de competentiebeleving van docenten erdoor wordt beïnvloed. Daarnaast wordt nagegaan welke schoolorganisatorische condities de Lesson Study-implementatie kunnen bevorderen.

Voor meer informatie